f

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alfa-Dent Szczepan Mariusz Czarniawski Prywatna Praktyka Stomatologiczno-Protetyczna z siedzibą przy: ul. Św. Rocha 7 lok. 16, 15-879 Białystok, tel. 856546766, email: gabinet@alfa-dent.bialystok.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ustawy o ochronie danych osobowych RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).
  3. Odbiorcą danych osobowych mogą być Pracownie Protetyczne oraz Prywatne Praktyki Stomatologiczne współpracujące z Alfa-Dent Szczepan Mariusz Czarniawski Prywatna Praktyka Stomatologiczno-Protetyczna.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług medycznych oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (okres przetwarzania danych osobowych pacjentów określa art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji świadczeń medycznych i procesu leczenia. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych.